หนังสือเรียนภาษาเช็ก

130.00 CZK
สําหรับคนไทยที่จะเรียนรู้เช็ก  การออกเสียงที่คำภาษาเช็กอยู่ในเครื่องหมายทับ  คำชี้แจงอยู่ในเครื่องหมายกลม